Nhận 10% Đăng ký ngay nhận ưu đãi cho các khóa học tháng 3-4

Các cụm từ ăn điểm trong IELTS Speaking giúp bạn đạt điểm cao

Mẫu câu và cụm từ thường được sử dụng để đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS speaking

Dưới đây là một số mẫu câu và cụm từ thường được sử dụng để đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS speaking:

 1. Expressing opinions:

 • In my opinion/view, …
 • From my perspective, …
 • I believe/think/feel that …
 • As far as I’m concerned, …

 1. Giving examples:

 • For instance, …
 • To illustrate, …
 • As an example, …
 • Let me give you an example, …

 1. Comparing and contrasting:

 • On the one hand, … on the other hand, …
 • Similarly, …
 • In contrast, …
 • However, …

 1. Describing:

 • It’s a … (adjective) place.
 • The thing I like about it is …
 • The thing that strikes me the most is …
 • It’s (adjective) because …

 1. Explaining:

 • The reason why I think that is …
 • What I mean by that is …
 • To put it simply, …
 • Let me clarify what I mean, …

 1. Agreeing and disagreeing:

 • I completely/absolutely agree with you.
 • I see your point, but I think …
 • I understand where you’re coming from, but …
 • I’m afraid I have to disagree with you on that.

 1. Asking for clarification:

 • Could you elaborate on that?
 • I’m not quite sure I understand. Could you explain it again?
 • Could you give me an example of what you mean?
 • Sorry, I don’t quite follow. Could you repeat that?

Những mẫu câu và cụm từ trên là những ví dụ cơ bản để bạn có thể sử dụng trong kỳ thi IELTS speaking. Tuy nhiên, để đạt điểm cao, bạn cần phải tự tin và tự nâng cao khả năng sử dụng ngôn ngữ của mình.

Chia sẻ

Bài viết

On Key

Bài liên quan

Chuyên đề Phonetic

Ngôn ngữ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Để hiểu rõ hơn về cách ngôn ngữ hoạt động, chúng ta cần tìm hiểu về Phonetics – một phần quan trọng của ngôn ngữ học.